Ένα προικοσύμφωνο του 1862

 23 Ιαν 2017
Από το http://krokilion.gr  του Παρασκευά Μπακαρέζου

Παρουσιάζουμε το προικοσύμφωνο του Νικολάου Κωνσταντίνου Κούτουλα με τη πεθερά του επίσης από το Κροκύλειο. Το προικοσύμφωνο έγινε στο Λιδωρίκι. Είναι πολύ κακογραμμένο γι’ αυτό παρουσιάζει πολλά κενά. Αν κάποιοι καταφέρουν να το διαβάσουν καλλίτερα παρακαλούμε να μας ενημερώσουν. Παρόλα αυτά ακόμη και έτσι αντλούμε σημαντικά στοιχεία για τα αναγκαία της εποχής για το στήσιμο του σπιτικού. Ακόμα, αντλούμε στοιχεία για τις τιμές. Π.χ. το γιούρτι όπου σήμερα βρίσκονται τα δύο Κουτουλέικα σπίτια έχει εμβαδόν περίπου 600 τετραγωνικά μέτρα και στο προικοσύμφωνο αποτιμήθηκε 600 δραχμές.  Από το γάμο αυτό γεννήθηκαν οι: Ιωάννης και Δημήτριος που έζησαν στο Κροκύλειο και μετανάστευσαν και στις ΗΠΑ. Η Ευανθία (Μάνθα) που παντρεύτηκε Καπέλλα και έζησε και πέθανε στο Λαύριο. Η Μαρία που παντρεύτηκε στο Παλιοξάρι, καθώς και ο Κωνσταντίνος που πέθανε νέος με αποτέλεσμα να εκλείψει το όνομα αυτό από την ευρύτερη οικογένεια.

Αριθ 2952

Εν Λιδωρικίω, την πέμπτην Σεπτεμβρίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού δευτέρου έτους ημέραν Τετάρτην προ μεσημβρίας ……………… γραφείω εις την ενταύθα οικίαν του ……………… εμού του αναπληρούντος τον απόντα Συμβολαιογράφον ……………… εδρεύοντος και κατοικούντος ενταύθα ……………… δύο παρόντων μαρτύρων ενηλίκων πολιτών Ελλήνων γνωστών μοι και μη εξαιρουμένων ……………… ενεφανίσθησαν γνωστοί……………… Μυγδάλω χήρα Γεωργίου ……………… αφ ετέρου Νικόλαος Κ. Κούτουλας γεωργός κάτοικος Παλαιοκατούνου και μοι εξέθεσαν ότι η Μυγδάλω χήρα Γ. ……………… έχουσα θυγατέρα ονομαζομένην Ευφροσύνην μέλλουσα να ……………… κατ’ αυτάς εις πρώτην γάμου κοινωνίαν μετά του Νικολάου Κ. Κούτουλα ευχαρίστως και οικιοθελώς παραχωρεί αύτη ως προίκα ……………… πρώτα έν οικόπεδον ……………… ως έγγιστα κείμενον ……………… του χωρίου Παλαιοκατούνου ……………… ανατολάς με όμοιον του Δημητρίου Υφαντή ……………… δυσμάς με όμοιον του Δημητρίου Ζαχαρίου ……………… μεσημβρινώς με Σταύρον Γ. Σαΐτην ……………… δραχμάς ……………… εν της αυτής περιφερείας Παλαιοκατούνου υπαρχούσης ……………… δια δραχμάς εξακοσίας αριθ. 600 ελεύθερα παντός χρέους υποθήκης κτλ ……………… Τα εξής πράγματα ήτοι μιαν τσέργαν, αξίας δρχ. τεσσαράκοντα, μίαν βαρέλαν αξίας δραχμών εικοσιπέντε, εν κοιλίμι αξίας δραχμών είκοσι, μίαν …άρκαν αξίας δραχμών εικοσιπέντε, έξ ……………… αξίας δραχμών εξήντα, δύο φορέματα αξίας δραχμών δέκα ……………… προσκέφαλα αξίας δραχμών έξ, έξ κουτάλια αξίας δραχμών έξ, έξ κλινοσκεπάσματα αξίας δραχμών εικοσιπέντε, έν φόρεμα αξίας δραχμών δέκα, πέντε ζωνάρια αξίας δραχμών δώδεκα, μίαν κάπελαν αργυράν αξίας δραχμών είκοσι, έν γιορτάνιον αξίας δραχμών δεκαπέντε, έξ καλούπια κεριά αξίας δραχμών έξ, μιάς ……………… αξίας δραχμών πέντε, έν ζεύγος ……………… αξίας δραχμών έξ, το όλον αξίας των κινητών πραγμάτων δραχμάς χιλίας εκατόν πέντε αριθ. (1105). Ο δέ Νικόλαος Κ. Κούτλας ……………… λάβει ως νόμιμον σύζυγον την ειρημένην Ευφροσύνην Γεωργ ……………… Όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς και μεγαλοφώνως προς αυτούς και τους μάρτυρας Δημήτριον Λουκόπουλον κτηματίαν και Απόστολον Αυγερόπουλον γεωργόν κατοίκους Παλαιοκατούνου υπεγράφη παρ’ όλων πλήν της χήρας Γεωργίου  ……………… ομολογησάσης άγνοιαν γραμμάτων

Ο συμβαλλόμενος Ν. Κ. Κούτλας

Οι μάρτυρες
Δημ. Λουκόπουλος
Απ. Αυγερόπουλος