Καταστατικό

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1950. Το πρώτο καταστατικό έχει ημεομηνία 21/5/50

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

 ΑΡΘΡΟ 1°

Ιδρύεται Σύλλογος Κροκυλιωτών «Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ» με έδρα την Αθήνα. 

ΑΡΘΡΟ 2°

Ο Σύλλογος απέχει από την πολιτική και οι σκοποί του είναι : 

α) η στενότερη επαφή, επικοινωνία, ηθική υποστήριξη και αλληλεγγύη των μελών αυτού,

β) η ανάπτυξη και προώθηση της ορειβασίας και πεζοπορίας σε συνδυασμό με το ότι ο Σύλλογος φέρει την πλήρη ευθύνη της διαχείρισης – συντήρησης και λειτουργίας του ορειβατικού καταφυγίου στη θέση Παναγία Κροκυλίου, 

γ) η δραστηριοποίηση του Συλλόγου σε χειμερινά αθλήματα όπως χιονοδρομία, γιγαντιαίο slalom, slalom κ.α. καθώς και αθλητικές δραστηριότητες βουνού όπως ανεμοπτερισμό, αλεξίπτωτο πλαγιάς, αναρρίχηση κ.α., 

δ) η επιδίωξη επίτευξης διαφόρων έργων κοινής ωφέλειας στο χωριό Κροκύλιο Δωρίδας και οποιοδήποτε άλλο έργο θα βοηθούσε να γίνει το Κροκύλιο κέντρο παραθερισμού και τουρισμού, 

ε) η επιδίωξη αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων του χωριού με ενέργειες που θα στοχεύουν στην άνοδο του πολιτιστικού επιπέδου τους μέσα από προσπάθειες όπως είναι η δημιουργία πνευματικού κέντρου, βιβλιοθήκης, μουσείου λαϊκής τέχνης, δραστηριότητες για τη διατήρηση της καλλιτεχνικής μουσικής και χορευτικής παράδοσης κ.α., 

στ) η αλληλοενημέρωση και πληροφόρηση των Κροκυλιωτών για κάθε θέμα που τους αφορά με την έκδοση σχετικού εντύπου (εφημερίδας), ώστε να υπάρχει επικοινωνία τόσο με τους Κροκυλιώτες που ζουν μέσα στην Ελλάδα όσο και με τους ομογενείς του εξωτερικού, 

ζ) η επιδίωξη δημιουργίας κάποιων βιοτεχνικών μονάδων στο Κροκύλιο όπως π.χ. βιοτεχνία υφαντών, τυροκομίας για την τόνωση της οικονομικής ζωής του χωριού, 

η) η προβολή του χωριού με την αξιοποίηση του ιστορικού, πολιτιστικού και φυσικού του πλούτου, 

θ) η κοινωνική αρωγή και συμπαράσταση σε Κροκυλιώτες που τυχόν θα είχαν ανάγκη βοηθείας, 

ι) γενικά η θετική θέση των μελών του Συλλόγου «λόγω και έργω» σε θέματα και έργα ειρηνικά που προάγουν τον πολιτισμό, τον άνθρωπο και τη δημοκρατία.

ΑΡΘΡΟ 3° 

Οι σκοποί του Συλλόγου επιδιώκονται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδίως :

α) με ενέργειες προς τις διάφορες Κρατικές ή Ευρωπαϊκές αρχές και 

β) με την οργάνωση διαλέξεων, γιορτών, θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών, χορών, εκδρομών, ψυχαγωγικών συγκεντρώσεων, αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων συνυφασμένων με το βουνό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΛΗ

ΑΡΘΡΟ 4°

Τα μέλη του Συλλόγου, αδιακρίτως φύλλου, είναι : Τακτικά και αντεπιστέλλοντα.

ΑΡΘΡΟ 5°

Ως τακτικό μέλος γίνεται δεκτός: α) όποιος κατάγεται από το Κροκύλιο Δωρίδας, ο σύζυγος ή η σύζυγος καθώς και τα παιδία τους που έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας, β) οι γαμπροί και οι νύφες των Κροκυλιωτών.Ως επίτιμο μέλος του Συλλόγου γίνεται δεκτός οποιοσδήποτε τρίτος μη καταγόμενος από το Κροκύλιο που έχει ιδιοκτησία στο χωριό ή έχει προσφέρει οικονομική και άλλης φύσεως βοήθεια στο Σύλλογο. 

ΑΡΘΡΟ 6° 

Κάθε μέλος του Συλλόγου καταβάλει δικαίωμα εγγραφής και ετήσια συνδρομή. Το ύψος και των δύο καθορίζονται με απόφαση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται μέσα στους 3 πρώτους μήνες του έτους.

ΑΡΘΡΟ 7°

Κάθε μέλος που καθυστερεί αδικαιολόγητα τις χρηματικές του υποχρεώσεις προς το Σύλλογο επί 6 συνεχείς μήνες μπορεί να διαγραφεί από το Μητρώο των μελών του Συλλόγου, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται κατά πλειοψηφία των παρόντων.Μέλος του Συλλόγου που έχει διαγραφεί σύμφωνα με τα παραπάνω μπορεί να επανεγγραφεί με αίτησή του και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο καθορίζει κατά την κρίση του το καταβλητέο τυχόν ποσό από τα καθυστερούμενα. 

ΑΡΘΡΟ 8° 

Μέλος του Συλλόγου ή της Διοικήσεως του, που δείχνει διαγωγή απάδουσα στην αξιοπρέπεια, την τιμή, την υπόληψη του ανθρώπου, ή ενεργεί αποδεδειγμένα εναντίον των σκοπών, της αξιοπρέπειας και των συμφερόντων του Συλλόγου, τιμωρείται κατά περίπτωση με αποβολή από το Σύλλογο από 3 έως 12 μήνες ή και διαγράφεται από το Μητρώο των μελών του με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία. Επανεγγραφή του μέλους που διαγράφτηκε με τον παραπάνω τρόπο δεν μπορεί να γίνει πριν από την παρέλευση 3τίας από την διαγραφή. Εναντίον της απόφασης που προαναφέρθηκε, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά το άρθρο 88 του Αστικού Κώδικα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 9° 

Οι πόροι του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.Τακτικοί είναι: Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών & οι υποχρεωτικές εισφορές τους. Έκτακτοι πόροι είναι: οι έκτακτες εισφορές των μελών, όλες οι δωρεές ή επιχορηγήσεις, τακτικές ή έκτακτες, προς τον Σύλλογο από τρίτους, κληρονομιές - κληροδοσίες και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο, δηλαδή με την οικονομική ενίσχυση διαφόρων Κρατικών ή Ευρωπαϊκών φορέων όπως π.χ. του Υπουργείου Πολιτισμού & Επιστημών, άλλων Υπουργείων, Νομαρχίας, κ.λ.π. και με την προσφορά προσωπικής εργασίας και υπηρεσίας των μελών.

ΑΡΘΡΟ 10°

α) Κληρονομίες που καταλείπονται στο Σύλλογο γίνονται πάντοτε δεκτές προς ώφελος απογραφής.

β) Οι δωρεές προς το Σύλλογο γίνονται επώνυμα. Οι δωρεές που προσφέρονται για ορισμένο σκοπό δεν μπορούν να διατεθούν για άλλο σκοπό, εκτός αν η πραγματοποίησή του έγινε ανέφικτη, οπότε αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. 

γ) Κληρονομίες, κληροδοσίες και δωρεές υπέρ του Συλλόγου για ορισμένο σκοπό τελούν υπό ιδιαίτερη μεταχείριση στον Προϋπολογισμό του Συλλόγου, τυχόν δε πρόσοδοι προερχόμενες από αυτές διατίθενται αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους που έθεσε ο διαθέτης ή ο δωρητής. 

δ) Κληροδοσίες και δωρεές «υπό τρόπον» γίνονται δεκτές μετά από έγκριση της Συνέλευσης των μελών, η οποία παρέχεται με πλειοψηφία του μισού τουλάχιστον των τακτικών μελών του Συλλόγου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 11°

Ο Σύλλογος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία ορίζεται διετής. Τα μέλη του Δ.Σ παρέχουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν.

ΑΡΘΡΟ 12°

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 7 μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Μέλη του Δ.Σ. δεν εκλέγονται α) όσοι έχουν οικονομικές συναλλαγές με το Σύλλογο, β) όσοι έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση και γ) όσοι δεν έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία. 

ΑΡΘΡΟ 13°

Η εκλογή των επτά (7) μελών του Δ.Σ. γίνεται με μυστική ψηφοφορία των μελών τα οποία είναι παρόντα στη Γενική Συνέλευση και έχουν δικαίωμα ψήφου.Το ψηφοδέλτιο περιλαμβάνει :

α) τα ονόματα των ενδιαφερομένων που υπόβαλαν υποψηφιότητα συμβούλου, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν, στα γραφεία του Συλλόγου, με απόδειξη, τα ονόματα των υποψηφίων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον επτά (7), 

β) τα ονόματα των υποψηφίων για την ανάδειξη τριμελούς ελεγκτικής επιτροπής. Αυτά δεν μπορεί να είναι λιγότερα από (3). Τα ονόματα των υποψηφίων συμβούλων και της Ελεγκτικής Επιτροπής ανακοινώνονται στα μέλη με τοιχοκόλλησή τους στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης.Μετά τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκλέγονται με ψηφοφορία τρία μέλη του Συλλόγου ως Εφορευτική Επιτροπή και στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας. Κάθε εκλογέας καλείται ονομαστικά, από τον πίνακα αυτών που δικαιούνται ψήφο και προσερχόμενος ρίχνει την ψήφο του στην κάλπη, παρουσία των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, του Προέδρου και του Γραμματέα της Γεν. Συνέλευσης. Μετά από παρέλευση μίας ώρας (που μπορεί να παραταθεί κατά την κρίση του Προέδρου) από την ονομαστική κλήση των εκλογέων και εφόσον δεν προσέρχεται πια κανείς να ψηφίσει, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Γεν. Συνέλευσης η λήξη της ψηφοφορίας και η έναρξη διαλογής των ψηφοδελτίων που ενεργείται από τον Πρόεδρο των εκλογέων (Προεδρείο Γεν. Συνέλευσης και Εφορευτική Επιτροπή) από τον οποίο συντάσσεται και υπογράφεται το πρακτικό της διαλογής των ψηφοδελτίων. Όσοι συγκέντρωσαν ψήφους περισσότερες από το μισό των ψηφισάντων, ανακηρύσσονται από τον Πρόεδρο της Γεν. Συνέλευσης ως επιτυχόντες. Από αυτούς οι επτά πρώτοι με σειρά επιτυχίας ανακηρύσσονται μέλη του Δ.Σ., οι υπόλοιποι δε ως επιλαχόντες. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης. 

ΑΡΘΡΟ 14°

Το εκλεγμένο Δ.Σ στην πρώτη του τακτική συνεδρίαση, η οποία συγκαλείται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και υπό την Προεδρία του, εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, και τον Ταμία του Συλλόγου. Σε περίπτωση παραίτησης ή αποχώρησης ενός ή περισσοτέρων μελών του Δ.Σ., αυτά αντικαθίστανται για τον υπόλοιπο χρόνο από τους επιλαχόντες, με σειρά επιτυχίας. Σε περίπτωση εξάντλησης του αριθμού των επιλαχόντων, το Δ.Σ που απέμεινε συμπληρώνεται με εκλογές στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση. 

ΑΡΘΡΟ 15° 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μετά από κλήση του Προέδρου, και έκτακτα όταν το ζητήσουν έγγραφα τρία τουλάχιστον από τα μέλη και παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου. Διοικεί το Σύλλογο σε όλες του τις σχέσεις, ρυθμίζει τα ζητήματα που τον αφορούν γενικά, εκτός από όσα ανάγονται ειδικά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, διαχειρίζεται την κάθε είδους περιουσία του Συλλόγου και διαθέτει τα ετησία έσοδά του σύμφωνα με τις ανάγκες του Συλλόγου. Αποφασίζει για την αποδοχή των προτεινομένων μέτρων, ελέγχει την ταμιακή διαχείριση, συντάσσει και υποβάλει κάθε χρόνο στην Γενική Συνέλευση προς έγκριση τον απολογισμό του λήξαντος έτους. 

ΑΡΘΡΟ 16° 

Το νεοεκλεγμένο Δ.Σ οφείλει αμέσως μετά την συγκρότηση του σε σώμα να καλέσει νόμιμα το προκάτοχο Δ.Σ. σε κοινή συνεδρίαση και να ζητήσει από αυτό την παράδοση της περιουσίας του Συλλόγου, του μητρώου των μελών, λογιστικών βιβλίων, φακέλων εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, καθώς και όλου του αρχείου του Συλλόγου με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής που υπογράφεται από τους Προέδρους, τους Γεν. Γραμματείς, και τους Ταμίες τόσο του αποχωρούντος όσο και του αναλαμβάνοντος Δ.Σ. έστω και αν στο νέο Δ. Συμβούλιο μετέχουν τα περισσότερα μέλη του αποχωρούντος, και καταχωρείται στο βιβλίο των πρακτικών Δ.Σ. 

ΑΡΘΡΟ 17°

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται πέντε τουλάχιστον μέλη του, και αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, εφόσον πρόκειται για φανερή ψηφοφορία. Κατά την ψηφοφορία, φανερή ή μυστική, κανείς δε δικαιούται να αρνηθεί ψήφο. Σε προσωπικά ζητήματα η ψηφοφορία γίνεται μυστική με ψηφοδέλτια. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται στο βιβλίο των πρακτικών και υπογράφονται από όλα τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις μπορεί να θεωρηθεί ως παραιτηθέν με απόφαση του Δ.Σ. και αντικαθίσταται κατ το άρθρο 14 του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 18° 

Το οικονομικό έτος του Συλλόγου αρχίζει από την 1η του μηνός Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Μέσα σε ένα τρίμηνο από τη λήξη του οικονομικού έτους υποβάλλεται για έγκριση στη Γε. Συνέλευση των μελών ο Ισολογισμός, ο Απολογισμός του έτους καθώς και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. 

ΑΡΘΡΟ 19°

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες τις σχέσεις καθώς και ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής ή κάθε άλλης Αρχής και σε κάθε τρίτο. Συγκαλεί το Δ.Σ. καθώς και τις Γεν. Συνελεύσεις σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό. Προΐσταται των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και διευθύνει τις εργασίες του, καθορίζει τα εκάστοτε θέματα προς συζήτηση και εκτελεί τις αποφάσεις που παίρνονται από το Συμβούλιο των Γεν. Συνελεύσεων. Ασκεί τον έλεγχο του Ταμείου, υπογράφει με τον Γεν. Γραμματέα κάθε έγγραφο, καθώς και τα εντάλματα πληρωμών και υποβάλει στην οικεία εποπτική Αρχή όσα ορίζονται από το Νόμο. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλα ο Αντιπρόεδρος. Όταν και αυτός κωλύεται, ένας από τους συμβούλους, που υποδεικνύεται από το Δ.Σ. 

ΑΡΘΡΟ 20°

Ο Γενικός Γραμματέας διεξάγει την αλληλογραφία του Συλλόγου, συνυπογράφει τα εντάλματα πληρωμών, κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., τηρεί το μητρώο των μελών του Συλλόγου, το Πρωτόκολλο των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων και το Αρχείο, και φυλάσσει τη σφραγίδα του Συλλόγου. Το Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει προσωρινά ένα μέλος του Δ.Σ, που υποδεικνύεται από το Δ.Σ. για το σκοπό αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 21°

Ο Ταμίας διενεργεί τις εισπράξεις των πόρων του Συλλόγου με διπλότυπες αποδείξεις που φέρουν την υπογραφή του και την σφραγίδα του Συλλόγου, καθώς και τις πληρωμές με εντάλματα που εκδίδονται ονομαστικά, με έγκριση του Δ.Σ. και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα. Ευθύνεται προσωπικά για κάθε δαπάνη που έγινε χωρίς ένταλμα, τηρεί τα απαραίτητα λογιστικά βιβλία και δίνει για όλα λόγο στο Δ.Σ. Ο Ταμίας τηρεί και τα απαραίτητα βιβλία, όπως το ταμείο κλπ. Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Δ.Σ, που ορίζεται από τον Ταμία με προσωπική του ευθύνη. Χρέη Ταμία ή αναπληρωτή δε μπορεί να εκτελεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Γεν. Γραμματέας του. 

ΑΡΘΡΟ 22°

Η περιουσία του Συλλόγου σε μετρητά κατατίθεται από τον Ταμία στην Εθνική Τράπεζα ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο στο όνομα του Συλλόγου, αν υπερβαίνει το ποσό των 3.000,00 € (τριών χιλιάδων ευρώ) και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στο διάστημα ενός (1) μηνός, με απόφαση του Δ.Σ. Κάθε ανάληψη από την Τράπεζα ή το Ταμιευτήριο γίνεται από τον Ταμία με απόφαση του Δ.Σ, μετά από έγγραφη εντολή του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα προς την Τράπεζα ή το Ταμιευτήριο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 23°

Ο Σύλλογος τηρεί: 

  1. Βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων. 
  2. Βιβλίο εκθέσεων ελεγκτικής επιτροπής 
  3. Βιβλίο συνεδριάσεων Δ.Σ. 
  4. Μητρώο μελών. 
  5. Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. 
  6. Ταμείο. 
  7. Αναλυτικό καθολικό. 
  8. Βιβλίο απογραφής περιουσιακών στοιχείων. 

ΑΡΘΡΟ 24°

Η τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου εκλέγει με μυστική ψηφοφορία, με δελτία ψηφοφορίας, από τα τακτικά μέλη του Συλλόγου τριμελή ελεγκτική επιτροπή και ισάριθμα με αυτήν αναπληρωματικά μέλη για περίοδο διετή. Η Ελεγκτική Επιτροπή δικαιούται να παρακολουθεί και σε κάθε στιγμή να ελέγχει την διαχειριστική, ταμιακή και οικονομική κατάσταση του Συλλόγου, μέσα δε σε 3 μήνες από την λήξη του οικονομικού έτους είναι υποχρεωμένη να προβαίνει στον έλεγχο της ετήσιας οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. και της περιουσιακής κατάστασης του Συλλόγου και να υποβάλει στην ετήσια Τακτική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου λεπτομερή έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου των βιβλίων και λογαριασμών του Συλλόγου και για την περιουσιακή του κατάσταση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 25°

Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και συγκροτείται από το σύνολο των μελών του, τα οποία έχουν εκπληρώσει όλες τις οριζόμενες από το Καταστατικό οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο.Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Ελεγκτικής Επιτροπής, αποφαίνεται για τον απολογισμό κάθε έτους και της λογοδοσίας του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα. Καθορίζει το καταβλητέο δικαίωμα εγγραφής, καθώς και το ποσό της ετήσιας συνδρομής των μελών. Αποφασίζει για τον τρόπο διάθεσης δωρεών που προσφέρθηκαν για ορισμένο σκοπό, ο οποίος δεν εκτελέστηκε, για αυξομείωση δωριζομένων ποσών, για την ανακήρυξη δωρητών, ευεργετών και μεγάλων ευεργετών του Συλλόγου και για κάθε θέμα που εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Συλλόγου και το οποίο δεν αντίκειται στο Νόμο. Αποφασίζει για τροποποίηση του Καταστατικού, εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Συλλόγου και για την διάλυσή του. 

ΑΡΘΡΟ 26°

Τα μέλη του Συλλόγου συγκαλούνται σε Γενική Συνέλευση από το Δ.Σ. δια του Προέδρου του, τακτικά μια φορά τον χρόνο, τον μήνα Ιανουάριο ή Φεβρουάριο για υποβολή και έγκριση του Απολογισμού και λογοδοσίας του Δ.Σ για τα πεπραγμένα, έγκριση της έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβολή και έγκριση του ισολογισμού του λήξαντος οικονομικού έτους και για την διενέργεια αρχαιρεσιών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής. Έκτακτα όταν υπάρχει ανάγκη κατά την κρίση του Δ.Σ και με απόφαση του ή όταν ζητηθεί αυτό από το 1/5 των τακτικών μελών, τα οποία έχουν εκπληρώσει τις χρηματικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο. Η αίτηση για σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στο Δ.Σ εγγράφως και περιλαμβάνει τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν, τα οποία δεν μπορούν να αντιτίθεται προς το άρθρο 25 του παρόντος. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γεν. Συνέλευση μέσα σε 30 ημέρες το αργότερο από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Εάν κατά την ημέρα της συνέλευσης που συγκαλείται με το παραπάνω τρόπο δεν επιτυγχάνεται η νόμιμη απαρτία, τότε τα θέματά της παραπέμπονται στη πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση. 

ΑΡΘΡΟ 27°

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει με φανερή ή μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, εποπτεύει τη διαλογή των ψηφοδελτίων κατά την διενέργεια των αρχαιρεσιών, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες, προς τους οποίους ανακοινώνει την εκλογή τους. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, τα οποία και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο. 

ΑΡΘΡΟ 28°

Τα μέλη του Συλλόγου, τακτικά και αντεπιστέλλοντα, δικαιούνται να μετάσχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις προς το Σύλλογο χρηματικές τους υποχρεώσεις ως τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης. Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου. 

ΑΡΘΡΟ 29°

Η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται από τον Πρόεδρο με ιδιαίτερες ατομικές προσκλήσεις ή με δημοσίευση της πρόσκλησης σε μία πρωινή και μία απογευματινή εφημερίδα των Αθηνών. Στην πρόσκληση αναφέρονται απαραιτήτως η ημερομηνία, ημέρα και ώρα, ο τόπος της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν σ’ αυτήν. 

ΑΡΘΡΟ 30°

Στη Γενική Συνέλευση συζητούνται μόνο τα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη με την σειρά που έχουν εγγραφεί σ’ αυτήν. 

ΑΡΘΡΟ 31°

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν σ αυτήν είναι παρόντα τουλάχιστον το 1/3 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, αυτή γίνεται μέσα σε 15 ημέρες στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα και θεωρείται σε απαρτία με όσα και αν είναι τα παρευρισκόμενα μέλη που δικαιούνται ψήφο. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων στη συνεδρίαση μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση των χεριών ή με ονομαστική κλήση. Μυστική, με δελτία, ψηφοφορία γίνεται για την εκλογή του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής καθώς και για προσωπικά θέματα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 32°

Η τροποποίηση του Καταστατικού καθώς και η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται με Γενική Συνέλευση που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό με την παρουσία τουλάχιστον των μισών μελών από αυτά που έχουν δικαίωμα ψήφου και με πλειοψηφία των ¾ (τριών τετάρτων) των παρόντων. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση συνέρχεται νομίμως με όσα από τα έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη, παρευρίσκονται κατ’ αυτήν και με πλειοψηφία των 2/3 (δύο τρίτων) των παρόντων. Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου η περιουσία του θα διατεθεί με όποιον τρόπο αποφασίσει η Γενική Συνέλευση και με την τήρηση των διατάξεων του Νόμου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 33° 

Η Σφραγίδα του Συλλόγου έχει σχήμα στρογγυλό και φέρει κυκλικά τις λέξεις ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΟΚΥΛΙΩΤΩΝ “Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ”. Στο κέντρο, φέρει ανάγλυφη την εικόνα του στρατηγού Μακρυγιάννη. 

ΑΡΘΡΟ 34°

Αυτοί οι οποίοι προσφέρουν στο Σύλλογο οικονομικά για τους σκοπούς του Συλλόγου, ανακηρύσσονται :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ

Α.

  1.000 € ως  10.000 €

ΔΩΡΗΤΕΣ του Συλλόγου

Β.

10.001 € ως  20.000 €

ΜΕΓΑΛΟΙ ΔΩΡΗΤΕΣ του Συλλόγου

Γ.

20.001 € ως  30.000 €

ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ του Συλλόγου

Δ.

πάνω από 30.001€

ή ακίνητο της ίδιας αξίας

ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

του Συλλόγου


Τα ποσά αυτά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Γενική Συνέλευσης. Η ανακήρυξη δωρητών, μεγάλων δωρητών, ευεργετών και μεγάλων ευεργετών γίνεται με απόφαση του Δ.Σ που ανακοινώνεται στη Γενική Συνέλευση. Τα ονόματα των δωρητών και ευεργετών αναγράφονται σε ειδικούς πίνακες αναρτωμένους στο γραφείο του Συλλόγου. 

ΑΡΘΡΟ 35° 

Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, κανονίζεται με βάση τους κείμενους Νόμους και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. 

ΑΡΘΡΟ 36°

Οι τροποποιήσεις που έγιναν στο παρόν Καταστατικό του Συλλόγου εγκρίθηκαν ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση που συνήλθε στην έδρα του Συλλόγου Λεωφόρο Καρέα 106 στην Αθήνα26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ το έτος 2006.


Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μαυραγάνης Δημήτριος

Βαγγέλης Γραββάνης