Ανακοινώσεις,Ημερολόγιο
Πρόσκληση για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε φοιτητές από το Ίδρυμα Μακρυκώστα
25/11/2019
Ημ/νια Εκδήλωσης: 20/12/2019
Το Ίδρυμα Οικογενείας Μακρυκώστα, αποφάσισε να χορηγήσει, χωρίς διαγωνισμό, σε τρεις φοιτητές Ανωτάτων Σχολών του Εσωτερικού καταγόμενους από το Κροκύλειο οικονομική βοήθεια, ύψους 1.500€ έκαστη, η οποία θα αφορά αποκλειστικά προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, χωρίς περιορισμό κλάδου σπουδών.

Η χορήγηση της βοήθειας, θα γίνει αποκλειστικά με απόφαση του Ιδρύματος Οικογενείας Μακρυκώστα, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που θα συγκεντρώσει και θα αποστείλει ο Σύλλογος Κροκυλιωτών «Ο Μακρυγιάννης».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλλουν ψηφικά την αίτησή τους μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση krokilio.gr@gmail.com του Συλλόγου με σκαναρισμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το συνημμένο οδηγό του Ιδρύματος. 

Στη συνέχεια για την καταβολή της ενίσχυσης οι επιτυγχόντες θα κληθούν να υποβάλουν και τα πρωτότυπα διακιολογητικά. Πληροφορίες στον Πρόεδρο κ. Γραββάνη Βαγγέλη τηλ.6977305956 ή στην Γ. Γραμματέα του Συλλόγου Κροκυλιωτών κ. Βενιζέλου Γεωργία τηλ. 6937489420.

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2019

***
 
Macricostas Family Foundation Inc
ΟΔΗΓΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018-19
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ
Σκοπός:
Η χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε παιδιά με καταγωγή από το Κροκύλειο που παρακολουθούν αναγνωρισμένα κρατικά Πανεπιστήμια του εσωτερικού ως προπτυχιακοί φοιτητές πλήρους φοίτησης.

Επιλεξιμότητα:
(1) Αιτούντες
 Πρέπει να έχουν καταγωγή από την πρώην κοινότητα Κροκυλείου, το σημερινό αντίστοιχο τοπικό διαμέρισμα του Κροκυλείου Φωκίδας του Δήμου Δωρίδας. Η καταγωγή μπορεί να είναι από τον έναν ή και τους δύο γονείς.
(2) Προσόντα
 α) Η φοίτηση να γίνεται σε ανωτάτη κρατική σχολή του εσωτερικού (π.χ. ΑΕΙ, Πολυτεχνείο, Ιατρική)
 β) Η φοίτηση να είναι εντός της διάρκειας σπουδών της σχολής
 γ) Τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα του παρελθόντος και του παρόντος θα χρησιμοποιηθούν ως κριτήρια. Πρωτοετείς φοιτητές θα βεβαιώνουν τα αποτελέσματα (μόρια) των πανελλαδικών εξετάσεων με τα οποία εισήχθησαν στην  τριτοβάθμια εκπαίδευση και το γεγονός της εγγραφής τους ή της φοίτησης στη σχολή. Φοιτητές μεγαλύτερων ετών  θα προσκομίζουν αναλυτική κατάσταση της βαθμολογίας τους.
 δ) Εάν η πόλη στην οποία γίνεται η φοίτηση είναι διαφορετική σε σχέση με τον τόπο διαμονής της οικογενείας του φοιτητή
 ε) Οι οικονομικές ανάγκες του υποψηφίου.

Γενικές Απαιτήσεις:
•    Θα τηρηθεί η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, όπως αυτή θα ανακοινωθεί από τον Σύλλογο Κροκυλιωτών «Ο Μακρυγιάννης»
•    Τα επίσημα έγγραφα των αναγνωρισμένων ακαδημαϊκών επιδόσεων ή / και βαθμών και των βαθμολογιών πρέπει να υποβληθούν εντός της προθεσμίας (ή απόδειξη ότι έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα).
•    Οι ελλιπείς αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη

Υποβλητέα:
α) Αίτηση στην οποία να αναγράφεται η πόλη και η σχολή, ο κλάδος σπουδών και το πανεπιστήμιο στο οποίο επιθυμεί να σπουδάσει ή σπουδάζει ο ενδιαφερόμενος
β) Έγγραφο τεκμηρίωσης της καταγωγής από το Κροκύλειο (ενδείκνυται ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του υποψηφίου ή εάν απαιτείται των γονέων του και των κατ’ ευθείαν γραμμή ανιόντων τους για την τεκμηρίωση της καταγωγής).
γ) Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας, της σχολής στην οποία φοιτά ο ενδιαφερόμενος, ή βεβαίωση εγγραφής για τους πρωτοετείς.
δ) Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας για την Οικονομική Κατάσταση των Γονέων ή Κηδεμόνων ή τη δική του εφόσον υπάρχει
ε) Μία αυτοβιογραφική επιστολή που θα απαντά τουλάχιστον δύο από τα παρακάτω θέματα:
    1) Ο σκοπός σας για να πάτε στο πανεπιστήμιο.
    2) Πώς έχετε περάσει τα δύο τελευταία καλοκαίρια, και ποια αξία πιστεύεται είχανε για εσάς.
    3) Τη φύση οποιασδήποτε αμειβόμενης απασχόλησης που είχατε.
    4) Οποιεσδήποτε εμπειρίες (ταξίδια, απασχόληση, φιλίες κ.λπ.) που είχαν σημαντικές επιπτώσεις στην εξέλιξη ή τα σχέδιά σας για το μέλλον.
    5) Ποιο από τα πράγματα που έχετε ολοκληρώσει, είτε μέσα ή έξω από το σχολικό περιβάλλον, σας έδωσε τη μεγαλύτερη προσωπική ικανοποίηση.

ζ) Μία έκθεση μέγιστης έκτασης δύο σελίδων Α4 (ή έως 800 λέξεις) με ελεύθερο θέμα που θα σχετίζεται με το Κροκύλειο .

Υποχρεώσεις των φοιτητών που θα λάβουν την ενίσχυση:
Οι φοιτητές που θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση οφείλουν να παρακολουθούν  τα τρέχοντα ακαδημαϊκά τους μαθήματα χωρίς διακοπή και να δίνουν τις αντίστοιχες εξετάσεις. Εφόσον τους ζητηθεί, θα πρέπει να είναι σε θέσει να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές στο Ίδρυμα Οικογενείας Μακρυκώστα (επ’ ευθείας ή μέσω του Συλλόγου Κροκυλιωτών "Ο Μακρυγιάννης").
Οι φοιτητές που θα λάβουν το συγκεκριμένο βοήθημα, διατηρούν το δικαίωμα να το διεκδικήσουν εκ νέου και την επόμενη χρονιά, υποβάλλοντας εκ νέου όλα τα δικαιολογητικά τους, πλην αυτών που τεκμηριώνουν την καταγωγή τους από το Κροκύλειο. Προϋπόθεση είναι να αποδεικνύουν την πρόοδό τους από την λήψη του προηγούμενου βοηθήματος.
Εφόσον κριθεί απαραίτητο, το Ίδρυμα μπορεί να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία που να τεκμηριώνουν την επιλεξιμότητα του υποψηφίου.
 
***

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
(Για το αρχείο doc της αίτησης απευθηνθείτε στο e-mail του Συλλόγου: krokilio.gr@gmail.com)

ΑΠΟ: .......................   
ΠΡΟΣ:  Macricostas Family Foundation

    
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:    …………./……./ 2019
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ:
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (κινητό) :
Ε-MAIL:
Τράπεζα & Αριθμός Λογαριασμού στο Όνομα του αιτούντα:


Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την αίτησή μου για χορήγηση οικονομικού βοηθήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 σύμφωνα με τον οδηγό χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε φοιτητές προερχόμενους από το Κροκύλειο, του Ιδρύματος Μακρυκώστα

Πανεπιστήμιο:
Κλάδος σπουδών:
Τυπική διάρκεια φοίτησης (4, 5 ή 6 έτη):
Έτος Εισαγωγής:
Μόρια που συγκέντρωσα κατά την εισαγωγή μου στη Σχολή:

Συνημμένα:
1.    Πιστοποιητικά γέννησης και οικογενειακής κατάστασης για την τεκμηρίωση της καταγωγής ή αντίστοιχα έγγραφα
2.    Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας ή βεβαίωση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και βεβαίωση εγγραφής στη σχολή (πρωτοετείς φοιτητές)
3.    Εκκαθαριστικό σημείωμα Γονέων ή Κηδεμόνων και δήλωση περιουσιακής κατάστασης Ε9
4.    Αυτοβιογραφική επιστολή
5.    Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας φοιτητή (π.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο ή κάποιος λογαριασμός)