Ειδήσεις,Ημερολόγιο
Ανακοινώθηκε η δημοπρασία για την εκμίσθωση του Ξενώνα Κροκυλείου
27/11/2019
Ημ/νια Εκδήλωσης: 17/12/2019
Το νέο που με αγωνία περίμεναν όλοι οι Κροκυλιώτες ήρθε τελικά. Ο Δημος ξεκίνησε έστω και με κάποια καθυστέρηση, την διαδικασία εκμίσθωσης του ξενώνα, αφού δημοσίευσε με ημερομηνία 22/11/2019 την περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (Ξενώνας Κροκυλείου, συνολικού εμβαδού 696,73 τ.μ.) του χωριού μας. Η δημοπρασία που θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, θα λάβει χώρα την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:30 στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Δωρίδος που βρίσκεται στο Ευπάλιο. Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφορά (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα ) ορίστηκε το ποσό των 285,00€ (είναι το ποσό που κατέβαλε και ο τελευταίος εκμισθωτής). Ο Σύλλογος εύχεται η διαδικασία να είναι επιτυχής και μέσα από αυτή να προκύψει ένας καλός επιχειρματίας που θα επενδύσει στο χωριό μας για πολλά χρόνια με αμοιβαίο όφελος για τον ίδιο αλλά και για το χωριό που τόσο πολύ έχει ανάγκη μίας καλής επιχείρησης στην γραφική του πλατεία. Ακολουθεί η περίληψη:


Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (Ξενώνας Κροκυλείου, συνολικού εμβαδού 696,73 τ.μ.) της κοινότητας Κροκυλείου, ΔΕ Βαρδουσίων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω:
Έκταση: 696,73 τμ
Πόλη: Οικισμός Κροκυλείου Δήμος: Δωρίδος
Οδός: Εντός οικισμού Κροκυλείου.
Όρια: Ελάχιστο όριο πρώτης προσφορά (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα ) 285,00€.
Είδος: Ισόγειο Κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος, Ά όροφος Ξενώνας.
Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική διαδικασία, η εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου, (Ξενώνας Κροκυλείου, συνολικού εμβαδού 696,73 τ.μ.) της κοινότητας Κροκυλείου, ΔΕ Βαρδουσίων.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 17-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Δωρίδος που βρίσκεται στο Ευπάλιο.
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής (είτε εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας είτε γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) που ανέρχεται στο πόσο 342,00 ευρώ.

Ειδικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό:
Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και βεβαίωση από την οικονομική υπηρεσία ότι δεν οφείλουν στον Δήμο Δωρίδος, καθώς και οι εγγυητές τους που θα υπογράψουν το πρακτικό της δημοπρασίας και το σχετικό συμφωνητικό.
Επιπλέον θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη ότι έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης με αριθμό πρωτοκόλλου 10680/22-11-2019 (ΑΔΑ: Ω40ΦΩ9Ζ- 425).
 
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος Αρμόδιος κος Αργυρόπουλος Θεόδωρος Διεύθυνση Ευπάλιο, Τηλέφωνο 2634350031, Φαξ 2634051228 καθώς και το Γραφείο Δημάρχου κα Μηλιώνη Παρθενία τηλέφωνο 2634350015, φαξ 2634051228.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ