Ανακοινώσεις,Ημερολόγιο
Προκήρυξη 2 Υποτροφιών για σπουδές στο εξωτερικό του Ιδρύματος Τσώρη
03/02/2021
Ημ/νια Εκδήλωσης: 02/03/2021
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Δ.Σ. τού Ιδρύματος  υποτροφιών Αναστασίου Τσώρη, σύμφωνα με τιςδιατάξεις της από 4/4/71  διαθήκης τούΑναστ.Τσώρη,το άρθρο 56 παρ.1,εδάφιο α του νόμου 4182/2013, το άρθρο 33 τού Κανον.Διατάγματος 18/23-8-1941, κατά το μέρος που δεν αντίκειται στο άρθρο 56 του νόμου 4182/2013.ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση χωρίς διαγωνισμό, δύο θέσεων υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και για μεταπτυχιακέςσπουδές σε συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής χωρίς περιορισμό κλάδου σπουδών. Η εκλογή θα γίνει στην Αθήνα και στην έδρα τού Ιδρύματος, από το Δ.Σ.τούτου, μεταξύ των διακρινομένων περισσότερο από άποψης βαθμολογίας στο πτυχίοτους υποψηφίων υποτρόφων και θα προτιμηθεί εκείνος πού κατάγεται από τη Ρούμελη και ιδιαίτερα από τις πρώην κοινότητες Πενταγιών και Κροκυλείου και ήδη τααντίστοιχα τοπικά διαμερίσματα Πενταγιών και Κροκυλείου Φωκίδας, του Δήμου Δωρίδας.


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοιχωρίς διάκριση φύλλου, μέχρι 30 μέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης τηςπροκήρυξης, να υποβάλλουν προς το Δ.Σ. του Ιδρύματος δικαιολογητικά  από τα έτη φοιτήσεως τους στο εξωτερικό ωςακολούθως:

1.      Αίτηση στην οποίανα αναγράφεται η χώρα, ο κλάδος σπουδών και το πανεπιστήμιο στο οποίο επιθυμείνα σπουδάσει η σπούδασε ο ενδιαφερόμενος

2.      Πιστοποιητικό Ελληνικής ιθαγένειας η καταγωγής

3.      Πτυχίο αποφοίτησηςαπό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ και ΤΕΙ) της χώρας, με βαθμό άριστα η λίαν καλώς.

4.      Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/86 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν λαμβάνει για τον αυτό κλάδο σπουδών, άλλη υποτροφία από άλλη πηγή η από το Ίδρυμα και ότι δενέχασε παρόμοια υποτροφία από υπαιτιότητα του.

5.      Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου (όχι πέραν των τριών μηνών).

6.      Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως του υποψηφίου υποτρόφου, των φυσικών γονέων του και των κατ’ ευθείαν γραμμή ανιόντων τους για την τεκμηρίωση της καταγωγής. Παρόμοιες πράξεις θα πρέπει να προσκομίσει για τους θετούς γονείς του, εφ’ όσον η υιοθεσία έγινε πριν από την υποβολή της αιτήσεως του για λήψη της υποτροφίας.

7.      Υπεύθυνη δήλωση,σύμφωνα με τον Ν.1599/86 ότι ο ενδιαφερόμενος γνωρίζει με επάρκεια την γλώσσατης χώρας στην οποία επιθυμεί να σπουδάσει, ότι έχει εγγραφεί η έχει εξασφαλισμένη την συναίνεση του Πανεπιστημίου της αλλοδαπής για την εγγραφή τουη οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο του Πανεπιστημίου θεωρημένο από τον Έλληναπρόξενο του τόπου του Πανεπιστημίου ότι φοίτησε στο Πανεπιστήμιο κατά τα ως άνωακαδημαϊκά έτη, και ότι υπόσχεται να προσκομίσει στο Ίδρυμα σχετική βεβαίωσητου Πανεπιστημίου, σε επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία να περιέχονται και τα έτη σπουδών πού απαιτούνται για τη λήψη διπλώματος.

8.      Σύντομο βιογραφικόσημείωμα του υποψηφίου, στο οποίο να αναγράφεται η οικογενειακή και περιουσιακή κατάσταση αυτού και των γονέων του.

Η διάρκεια της κάθε υποτροφίας είναι για ένα έτος και το ποσό αυτήςανέρχεται στα 4.080ευρώ (340€Χ12) το οποίο θα καταβληθεί εφάπαξ, όπως ορίζουν οι αποφάσεις του Δ.Σ. του Ιδρύματος, και μετά την έγκριση του ΥπουργούΟικονομικών. Στο ποσό της χορηγίας δεν περιλαμβάνονται τα οδοιπορικά έξοδα μετάβασης και επιστροφής του υποτρόφου. Η χορήγηση της υποτροφίας γίνεται καιμετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους περαιώσεως της φοίτησης για την οποία χορηγήθηκε η υποτροφία.

Η υποβολή φακέλων μπορεί να γίνει είτε ταχυδρομικώς με συστημένο στο όνομα του Γραμματέα, είτε δια χειρός μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με κάποιο από τα μέλη του Δ.Σ.. Υπόδειγμα αίτησης μπορείτε να ζητήστε να σας αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail: vagravvani@gmail.com). Γιαπερισσότερες πληροφορίες κ. Στυλιανός Τσιώρης τηλ: 6944317320 και κ. Ευάγγελος Γραββάνης τηλ: 6977305956.


Αθήνα 3/2/2021

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Κ. Γραβάνης

Ο Γραμματέας Ε. Γραββάνης

Ο Ταμίας Στ. Τσιώρης