Ανακοινώσεις
Στις 23 Ιουνίου η επανάληψη του διαγωνισμού για τον ξενώνα
16/06/2021
Την επανάληψη της δημοπρασίας της7ης Ιουνίου που κυρώθηκε  άγονη, αποφάσισε ο Δήμος Δωρίδας. Νέα ημερομηνία επανάληψης του διαγωνισμού, που θα διενεργηθεί πάλι στο Ευπάλιο, ορίσθηκε η 23η Ιουνίου. Αναλυτικότερα η περίληψη της διακήρυξης έχει ως εξής:

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας
για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (Ξενώνας Κροκυλείου, συνολικού εμβαδού 696,73 τ.μ.) της κοινότητας Κροκυλείου, ΔΕ Βαρδουσίων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

Την υπ’ αριθμόν 25/140/14-6-2021 (ΑΔΑ:ΨΛΞΜΩ9Ζ-0Ι1), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της από 07-06-2021 άγονης δημοπρασίας και καθορίστηκε η επανάληψη της δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (Ξενώνας Κροκυλείου, συνολικού εμβαδού 696,73τ.μ) της κοινότητας Κροκυλείου, ΔΕ Βαρδουσίων.
Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω:
Έκταση: 696,73 τμ
Πόλη: Οικισμός Κροκυλείου
Δήμος: Δωρίδος
Οδός: Εντός οικισμού Κροκυλείου.
Όρια: Ελάχιστο όριο πρώτης προσφορά (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα ) 150,00€.
Είδος: Ισόγειο Κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος, Ά όροφος Ξενώνας.

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική διαδικασία, η εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου, (Ξενώνας Κροκυλείου, συνολικού εμβαδού 696,73 τ.μ.) της κοινότητας Κροκυλείου, ΔΕ Βαρδουσίων.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 23-06-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Δωρίδος που βρίσκεται στο Ευπάλιο.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής (είτε εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας είτε γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) που ανέρχεται στο πόσο 180,00 ευρώ.

Ειδικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό:

Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και βεβαίωση από την οικονομική υπηρεσία ότι δεν οφείλουν στον Δήμο Δωρίδος, καθώς και οι εγγυητές τους που θα υπογράψουν το πρακτικό της δημοπρασίας και το σχετικό συμφωνητικό. Επιπλέον θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη ότι έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης με αριθμό πρωτοκόλλου 4592/18-5-2021 (ΑΔΑ:ΨΜ94Ω9Ζ-26Μ).

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος
Αρμόδιος κος Αργυρόπουλος Θεόδωρος Διεύθυνση Ευπάλιο, Τηλέφωνο 2634350031,
email: argyropoulosdorida@gmail.com καθώς και το Γραφείο Δημάρχου κα Μηλιώνη Παρθενία τηλέφωνο 2634350015.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ