Ανακοινώσεις,Ημερολόγιο
Πρόσκληση για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε φοιτητές από το Ίδρυμα Μακρυκώστα
14/06/2024
Ημ/νια Εκδήλωσης: 28/06/2024

Το Ίδρυμα Οικογενείας Μακρυκώστα, αποφάσισε να χορηγήσει, χωρίς διαγωνισμό, σε φοιτητές Ανωτάτων Σχολών του Εσωτερικού καταγόμενους από το Κροκύλειο οικονομική ενίσχυση, το ύψος της οποίας θα διαμορφωθεί σε δεύτερη φάση και η οποία θα αφορά αποκλειστικά προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, χωρίς περιορισμό κλάδου σπουδών.

Την φετινή χρονιά ο τρόπος επιλογής των φοιτητών απλοποιείται (δεν ζητούνται οικονομικά στοιχεία, βιογραφικά, εκθέσεις κλπ) και στόχος είναι να μπορέσουν όλοι οι φοιτητές να κερδίσουν την οικονομική ενίσχυση αρκεί να περάσουν ένα τμήμα των διακοπών τους στο χωριό συμμετέχοντας παράλληλα στα κοινά.

Στην πρώτη φάση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλλουν ψηφιακά την αίτησή τους μέχρι τις 28 Ιουνίου 2024, στην ηλεκτρονική διεύθυνση krokilio.gr@gmail.com του Συλλόγου με σκαναρισμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το συνημμένο οδηγό του Ιδρύματος.

Λίγες ημέρες μετά, στην ιστοσελίδα του Συλλόγου θα ανακοινωθούν όλοι οι φοιτητές που τηρούν τα κριτήρια της επιλεξιμότητας καθώς επίσηςκαι το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης που θα λάβουν και το οποίο θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Στην δεύτερη φάση οι φοιτητές που θα ανακοινωθούν, θα κληθούν από τις 11 έως και τις 16 Αυγούστου 2024:
1     να βρίσκονται στο Κροκύλειο και
2     να συμμετέχουν σε κάποιες δράσεις του Συλλόγου (π.χ. λιβάδι, παζάρι ή μουσείο)

Προϋπόθεση για την συμμετοχή αποτελεί η εξόφληση από τον αιτούντα της συνδρομής μέλουςστο Σύλλογο για τα έτη 2023 & 2024 (10€/έτος). Πληροφορίες στον Πρόεδρο κ. Γραββάνη Βαγγέλη τηλ.6977305956.
 
Αθήνα,14 Ιουνίου 2024

***
 
Macricostas Family Foundation Inc
ΟΔΗΓΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023-24
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ


Σκοπός:

Η χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε παιδιά με καταγωγή από το Κροκύλειο που παρακολουθούν αναγνωρισμένα κρατικά Πανεπιστήμια του εσωτερικού ως προπτυχιακοί φοιτητές πλήρους φοίτησης.


Επιλεξιμότητα:

(1) Αιτούντες
Πρέπεινα έχουν καταγωγή από την πρώην κοινότητα Κροκυλείου, το σημερινό αντίστοιχοτοπικό διαμέρισμα του Κροκυλείου Φωκίδας του Δήμου Δωρίδας. Η καταγωγή μπορείνα είναι από τον έναν ή και τους δύο γονείς.

(2) Προσόντα
α) Η φοίτηση να γίνεται σε ανωτάτη κρατικήσχολή του εσωτερικού με διάρκεια φοίτησης μεγαλύτερη ή ίση των 4 ετών (π.χ.ΑΕΙ, Πολυτεχνείο, Ιατρική)
β) Η φοίτηση να είναι εντός της διάρκειαςσπουδών της σχολής

(3) Προϋποθέσεις
α) Να περάσουν ένα διάστημα του καλοκαιριού πουθα οριστεί από τον Σύλλογο Κροκυλιωτών ο Μακρυγιάννης στο Κροκύλειο, ώστε να συσφίξουνή να δημιουργήσουν σχέσεις με τον τόπο καταγωγής τους
β) Να συμμετέχουν σε δράσεις που αφορούν τακοινά προκειμένου να έρθουν κοντά στον εθελοντισμό και στους σκοπούς τουκαταστατικού του Συλλόγου


Γενικές Απαιτήσεις:

- Θα τηρηθεί η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, όπως αυτή θα ανακοινωθείαπό τον Σύλλογο Κροκυλιωτών «Ο Μακρυγιάννης»
- Τα επίσημα έγγραφα των αναγνωρισμένων ακαδημαϊκών επιδόσεων ή / και βαθμών και τωνβαθμολογιών πρέπει να υποβληθούν εντός της προθεσμίας
- Οι ελλιπείς αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη


Υποβλητέα:

α) Αίτηση στην οποία να αναγράφεται η πόληκαι η σχολή, ο κλάδος σπουδών και το πανεπιστήμιο στο οποίο σπουδάζει ο ενδιαφερόμενος
β) Έγγραφο τεκμηρίωσης της καταγωγής από το Κροκύλειο (ενδείκνυται ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του υποψηφίου ή εάν απαιτείται των γονέων του και των κατ’ ευθείαν γραμμή ανιόντων τους για την τεκμηρίωση της καταγωγής).
γ) Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας, της σχολής στην οποία φοιτά ο ενδιαφερόμενος.

 
Υποχρεώσεις των φοιτητών που θα λάβουν την ενίσχυση:

Οι φοιτητές που θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση οφείλουν να παρακολουθούν  τα τρέχοντα ακαδημαϊκά τους μαθήματα χωρίς διακοπή και να δίνουν τις αντίστοιχες εξετάσεις. Εφόσον τους ζητηθεί, θα πρέπεινα είναι σε θέση να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές στο Ίδρυμα Οικογενείας Μακρυκώστα (επ’ ευθείας ή μέσω του Συλλόγου Κροκυλιωτών).

Οι φοιτητές που θα λάβουν το συγκεκριμένο βοήθημα, διατηρούν το δικαίωμα να τοδιεκδικήσουν εκ νέου και την επόμενη χρονιά, υποβάλλοντας εκ νέου όλα ταδικαιολογητικά τους, πλην αυτών που τεκμηριώνουν την καταγωγή τους από το Κροκύλειο. Προϋπόθεση είναι να αποδεικνύουν την πρόοδό τους από την λήψη του προηγούμενου βοηθήματος.

Εφόσον κριθεί απαραίτητο, το Ίδρυμα μπορεί να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία που να τεκμηριώνουν την επιλεξιμότητα του υποψηφίου.