Αρχείο Ανακοινώσεων
Προθεσμία για την χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης σε Μεταπτυχιακούς Σπουδαστές
11/06/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ


Το Ίδρυμα Οικογενείας Μακρυκώστα, αποφάσισε να χορηγήσει, χωρίς διαγωνισμό, σε σπουδαστές καταγόμενους από το Κροκύλειο οικονομική βοήθεια, ύψους 1.500€ έκαστη, η οποία θα αφορά αποκλειστικά μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, χωρίς περιορισμό κλάδου σπουδών.  Για την χορήγηση της βοήθειας, θα γίνει εισήγηση προς το ίδρυμα Οικογενείας Μακρυκώστα, από τριμελή Επιτροπή του Συλλόγου Κροκυλιωτών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι χωρίς διάκριση φύλλου, μέχρι τις 10 Ιουλίου, να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά ως ακολούθως:
1.    Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, μαζί με αριθμό τραπεζικού τους λογαριασμού .
2.    Έγγραφο τεκμηρίωσης της καταγωγής από το Κροκύλειο (Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του υποψηφίου ή εάν απαιτείται των γονέων του και των κατ’ ευθείαν γραμμή ανιόντων τους για την τεκμηρίωση της καταγωγής).
3.    Πτυχίο αποφοίτησης από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ) της Ελλάδας
4.    Βεβαίωση εγγραφής ή φοίτησης του Πανεπιστημίου, στην οποία να περιέχονται ο κλάδος μεταπτυχιακών σπουδών καθώς και τα έτη πού απαιτούνται για τη λήψη διπλώματος.
5.    Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου (όχι πέραν των τριών μηνών).

Η υποβολή φακέλων παρακαλούμε να γίνει στον Πρόεδρο κ. Γραββάνη Βαγγέλη (τηλ.6977305956) ή τον Γ. Γραμματέα του Συλλόγου Κροκυλιωτών κ. Τριαντόπουλο Μάκη (τηλ. 6944777980).
Σε περίπτωση πολλών υποψηφιοτήτων, η επιτροπή μπορεί να ζητήσει στοιχεία για την οικονομική κατάσταση των υποψηφίων και της οικογενείας τους. Την τελική απόφαση για την χορήγηση της ενίσχυσης, θα έχει το Ίδρυμα Οικογένειας Μακρυκώστα, αφού θα λάβει υπόψη και την εισήγηση της Επιτροπής.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2018
Η Επιτροπή
Γραββάνης Ευάγγελος, Γραβάνης Κωνσταντίνος, Παπαδημητρίου Αλεξάνδρα