Καταστατικό

Καταστατικό

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1950. Το πρώτο καταστατικό φέρει ημερομηνία 21/5/50 ενώ η τελευταία τροποποίηση έγινε στις 31/03/2019.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΟΚΥΛΙΩΤΩΝ «Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Ιδρύεται Σύλλογος Κροκυλιωτών«Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ» με έδρα το Δήμο Βύρωνα.

Ο Σύλλογος απέχει από την πολιτική και οι σκοποί του είναι:

α) η στενότερη επαφή, επικοινωνία, ηθική υποστήριξη και αλληλεγγύη των μελών αυτού,

β) η επιδίωξη αναβάθμισης τηςποιότητας ζωής των κατοίκων του χωριού με ενέργειες που θα στοχεύουν στην άνοδοτου πολιτιστικού επιπέδου τους, μέσα από πολιτιστικές – παραδοσιακές δραστηριότητες, εκδηλώσεις κλπ.

γ) η επιδίωξη επίτευξηςδιαφόρων έργων κοινής ωφέλειας, συντήρησης και εξωραϊσμού στο χωριό Κροκύλιο Δωρίδας και οποιοδήποτε άλλο έργο θα βοηθούσε να γίνει το Κροκύλιο κέντρο παραθερισμού και τουρισμού,

δ) η μέριμνα για την ανάπτυξη και διάδοση ερασιτεχνικών δραστηριοτήτων, που σχετίζονται με τα βουνά καιγενικότερα τον ορεινό χώρο, καθώς και η καλλιέργεια της αγάπης και του σεβασμού προς τη φύση,

ε) η ανάπτυξη και προώθηση της ορειβασίας και πεζοπορίας σε συνδυασμό με το ότι ο Σύλλογος φέρει την πλήρηευθύνη της διαχείρισης – συντήρησης και λειτουργίας του ορειβατικού καταφυγίου στη θέση Παναγία Κροκυλίου,

στ) η αλληλοενημέρωση και πληροφόρηση των Κροκυλιωτών για κάθε θέμα που τους αφορά, ώστε να υπάρχειεπικοινωνία τόσο με τους Κροκυλιώτες που ζουν μέσα στην Ελλάδα όσο και με τουςομογενείς του εξωτερικού,

ζ) η επιδίωξη δημιουργίας κάποιων βιοτεχνικών μονάδων στο Κροκύλιο όπως π.χ. βιοτεχνία υφαντών, τυροκομίας για την τόνωση της οικονομικής ζωής του χωριού,

η) η προβολή του χωριού με την αξιοποίηση τουιστορικού, πολιτιστικού και φυσικού του πλούτου,

θ) η κοινωνική αρωγή καισυμπαράσταση σε Κροκυλιώτες που τυχόν θα είχαν ανάγκη βοηθείας,

ι) γενικά η θετική θέση τωνμελών του Συλλόγου «λόγω και έργω» σε θέματα και έργα ειρηνικά που προάγουν τον πολιτισμό, τον άνθρωπο και τη δημοκρατία.

Οι σκοποί του Συλλόγου επιδιώκονται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδίως:

α) με ενέργειες προς τις διάφορες Κρατικές ή Ευρωπαϊκές αρχές

β) με την οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, διαλέξεων, γιορτών όπως τα Μακρυγιάννεια, θεατρικών παραστάσεων,συναυλιών, χορών, εκδρομών, επισκέψεων – ξεναγήσεων, ψυχαγωγικών συγκεντρώσεων,φυσιολατρικών και άλλων δραστηριοτήτων

γ) με δραστηριότητες για τηδιατήρηση της ιστορικής μνήμης και της λαογραφικής παράδοσης μέσω ειδικώνεκδόσεων (φυλλαδίων, οδηγών, βιβλίων κλπ έντυπων και ηλεκτρονικών), ανάδειξηςιστορικών χώρων, κατασκευής μνημείων κλπ.

δ) με την δημιουργία καιλειτουργία πολιτιστικού ή πνευματικού κέντρου, βιβλιοθήκης, λαογραφικήςσυλλογής, εκθέσεων χειροτεχνημάτων, στεκιού νεολαίας στο χωριό, τράπεζαςαίματος, την απονομή βραβείων σε διακριθέντα μέλη κλπ

ε) με την έκδοση ενημερωτικούπεριοδικού εντύπου (εφημερίδας ή περιοδικού), την δημιουργία και λειτουργία ιστοσελίδας, την δραστηριοποίηση σε κοινωνικά δίκτυα κλπ και

στ) με την οργάνωση,πεζοποριών, αναβάσεων, αναρριχήσεων σε φυσικό πεδίο και παρόμοιων εκδηλώσεων συνυφασμένων με το βουνό και τη φύση όπως η διάνοιξη, σήμανση και συντήρηση μονοπατιών κλπ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΛΗ

Τα μέλη του Συλλόγου,αδιακρίτως φύλλου, είναι τακτικά και επίτιμα.

Ως τακτικό μέλος γίνεται δεκτός: α) όποιος κατάγεται από το ΚροκύλιοΔωρίδας, ο σύζυγος ή ησύζυγος καθώς και τα παιδία τους που έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας, β) οι γαμπροί και οι νύφες των Κροκυλιωτών.

Ως επίτιμο μέλος του Συλλόγου γίνεται δεκτός οποιοσδήποτε τρίτος μη καταγόμενος από το Κροκύλιο που έχειιδιοκτησία στο χωριό ή έχει προσφέρει οικονομική και άλλης φύσεως βοήθεια στοΣύλλογο.

Κάθε μέλος του Συλλόγου καταβάλει δικαίωμα εγγραφής και ετήσια συνδρομή. Το ύψος και των δύο καθορίζονται με απόφαση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται μέσα στους 3 πρώτους μήνες του έτους.

Κάθε μέλος που καθυστερεί αδικαιολόγητα τις χρηματικές του υποχρεώσεις προς το Σύλλογο επί 6 συνεχείς μήνες μπορεί να διαγραφεί από το Μητρώο των μελών του Συλλόγου, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται κατά πλειοψηφία των παρόντων.

Μέλος του Συλλόγου που έχει διαγραφεί σύμφωνα με τα παραπάνω μπορεί να επανεγγραφεί με αίτησή του και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο καθορίζει κατά την κρίση του το καταβλητέο τυχόν ποσό από τα καθυστερούμενα.

Μέλος του Συλλόγου ή της Διοικήσεως του, που δείχνει διαγωγή απάδουσα στην αξιοπρέπεια, την τιμή, την υπόληψη του ανθρώπου, ή ενεργεί αποδεδειγμένα εναντίον των σκοπών, τηςαξιοπρέπειας και των συμφερόντων του Συλλόγου, τιμωρείται κατά περίπτωση μεαποβολή από το Σύλλογο από 3 έως 12 μήνες ή και διαγράφεται από το Μητρώο τωνμελών του με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του, η οποία λαμβάνεται με απόλυτηπλειοψηφία. Επανεγγραφή του μέλους που διαγράφτηκε με τον παραπάνω τρόπο δεν μπορεί να γίνει πριν από την παρέλευση 3τίας από την διαγραφή. Εναντίον τηςαπόφασης που προαναφέρθηκε, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά τοάρθρο 88 του Αστικού Κώδικα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Οι πόροι του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.

Τακτικοί είναι: Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών & οι υποχρεωτικές εισφορές τους. Έκτακτοι πόροι είναι: οι έκτακτες εισφορές των μελών, όλες οι δωρεές ή επιχορηγήσεις, τακτικές ή έκτακτες, προς τον Σύλλογο από τρίτους, κληρονομιές - κληροδοσίες και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο,δηλαδή με την οικονομική ενίσχυση διαφόρων Κρατικών ή Ευρωπαϊκών φορέων όπως π.χ. του Υπουργείου Πολιτισμού& Αθλητισμού, άλλων Υπουργείων, Ο.Τ.Α, κ.λ.π. και με την προσφορά προσωπικής εργασίας και υπηρεσίας των μελών.

α) Κληρονομίες που καταλείπονται στο Σύλλογο γίνονται πάντοτε δεκτές προς ώφελος απογραφής.

β) Οι δωρεές προς το Σύλλογο γίνονται επώνυμα. Οι δωρεές που προσφέρονται για ορισμένο σκοπό δεν μπορούν να διατεθούν για άλλο σκοπό, εκτός αν η πραγματοποίησή του έγινε ανέφικτη, οπότε αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

γ) Κληρονομίες, κληροδοσίες καιδωρεές υπέρ του Συλλόγου για ορισμένο σκοπό τελούν υπό ιδιαίτερη μεταχείριση στον Προϋπολογισμό του Συλλόγου, τυχόν δε πρόσοδοι προερχόμενες από αυτές διατίθενται αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους που έθεσε ο διαθέτης ή ο δωρητής.

δ) Κληροδοσίες και δωρεές «υπό τρόπον» γίνονται δεκτές μετά από έγκριση της Συνέλευσης των μελών, η οποία παρέχεται με πλειοψηφία του μισού τουλάχιστον των τακτικών μελών του Συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο Σύλλογος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία ορίζεται διετής. Τα μέλη του Δ.Σ παρέχουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν.

Το Διοικητικό Συμβούλιοαποτελείται από 7 μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Μέλη του Δ.Σ. δεν εκλέγονται α) όσοι έχουν οικονομικές συναλλαγές με το Σύλλογο, β) όσοιέχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση καιγ) όσοι δεν έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία.

Η εκλογή των επτά (7) μελών τουΔ.Σ. γίνεται με μυστική ψηφοφορία των μελών τα οποία είναι παρόντα στη ΓενικήΣυνέλευση και έχουν δικαίωμα ψήφου.

Το ψηφοδέλτιο περιλαμβάνει:

α) τα ονόματα των ενδιαφερομένων που υπόβαλαν υποψηφιότητα συμβούλου, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν, στα γραφεία του Συλλόγου, με απόδειξη, τα ονόματα των υποψηφίων θα πρέπεινα είναι τουλάχιστον επτά (7),

β) τα ονόματα των υποψηφίων γιατην ανάδειξη τριμελούς ελεγκτικής επιτροπής. Αυτά δεν μπορεί να είναι λιγότερα από (3). Τα ονόματα των υποψηφίων συμβούλων και της Ελεγκτικής Επιτροπής ανακοινώνονται στα μέλη με τοιχοκόλλησή τους στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης.

Μετά τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκλέγονται με ψηφοφορία τρία μέλη του Συλλόγου ως Εφορευτική Επιτροπή και στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας. Κάθε εκλογέας καλείται ονομαστικά, από τον πίνακα αυτών που δικαιούνται ψήφο και προσερχόμενος ρίχνει την ψήφο του στην κάλπη, παρουσία των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, του Προέδρου και του Γραμματέα της Γεν. Συνέλευσης. Μετά από παρέλευση μίας ώρας (που μπορεί να παραταθεί κατά την κρίση του Προέδρου) από την ονομαστική κλήση των εκλογέων και εφόσον δεν προσέρχεται πια κανείς να ψηφίσει, κηρύσσεται απότον Πρόεδρο της Γεν. Συνέλευσης η λήξη της ψηφοφορίας και η έναρξη διαλογής των ψηφοδελτίων που ενεργείται από τον Πρόεδρο των εκλογέων (Προεδρείο Γεν.Συνέλευσης και Εφορευτική Επιτροπή) από τον οποίο συντάσσεται και υπογράφεταιτο πρακτικό της διαλογής των ψηφοδελτίων. Όσοι συγκέντρωσαν ψήφους περισσότερες από το μισό των ψηφισάντων, ανακηρύσσονται από τον Πρόεδρο της Γεν. Συνέλευσηςως επιτυχόντες. Από αυτούς οι επτά πρώτοι με σειρά επιτυχίας ανακηρύσσονται μέλη του Δ.Σ., οι υπόλοιποι δε ως επιλαχόντες. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιοσυνέρχεται τακτικά μετά από κλήση του Προέδρου, και έκτακτα όταν το ζητήσουνέγγραφα τρία τουλάχιστον από τα μέλη και παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τηνεπίτευξη των σκοπών του Συλλόγου. Διοικεί το Σύλλογο σε όλες του τις σχέσεις,ρυθμίζει τα ζητήματα που τον αφορούν γενικά, εκτός από όσα ανάγονται ειδικάστην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, διαχειρίζεται την κάθε είδουςπεριουσία του Συλλόγου και διαθέτει τα ετησία έσοδά του σύμφωνα με τις ανάγκεςτου Συλλόγου. Αποφασίζει για την αποδοχή των προτεινομένων μέτρων, ελέγχει τηνταμιακή διαχείριση, συντάσσει και υποβάλει κάθε χρόνο στην Γενική Συνέλευσηπρος έγκριση τον απολογισμό του λήξαντος έτους.

Το Διοικητικό Συμβούλιοσυνέρχεται τακτικά μετά από κλήση του Προέδρου, και έκτακτα όταν το ζητήσουνέγγραφα τρία τουλάχιστον από τα μέλη και παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τηνεπίτευξη των σκοπών του Συλλόγου. Διοικεί το Σύλλογο σε όλες του τις σχέσεις,ρυθμίζει τα ζητήματα που τον αφορούν γενικά, εκτός από όσα ανάγονται ειδικάστην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, διαχειρίζεται την κάθε είδουςπεριουσία του Συλλόγου και διαθέτει τα ετησία έσοδά του σύμφωνα με τις ανάγκεςτου Συλλόγου. Αποφασίζει για την αποδοχή των προτεινομένων μέτρων, ελέγχει τηνταμιακή διαχείριση, συντάσσει και υποβάλει κάθε χρόνο στην Γενική Συνέλευσηπρος έγκριση τον απολογισμό του λήξαντος έτους.

Το νεοεκλεγμένο Δ.Σ οφείλειαμέσως μετά την συγκρότηση του σε σώμα να καλέσει νόμιμα το προκάτοχο Δ.Σ. σεκοινή συνεδρίαση και να ζητήσει από αυτό την παράδοση της περιουσίας τουΣυλλόγου, του μητρώου των μελών, λογιστικών βιβλίων, φακέλων εισερχομένων καιεξερχόμενων εγγράφων, καθώς και όλου του αρχείου του Συλλόγου με πρωτόκολλοπαράδοσης και παραλαβής που υπογράφεται από τους Προέδρους, τους Γεν. Γραμματείς, και τουςΤαμίες τόσο του αποχωρούντος όσο και του αναλαμβάνοντος Δ.Σ. έστω και αν στονέο Δ. Συμβούλιο μετέχουν τα περισσότερα μέλη του αποχωρούντος, καικαταχωρείται στο βιβλίο των πρακτικών Δ.Σ.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται πέντε τουλάχιστον μέλη του, και αποφασίζει με πλειοψηφία τωνπαρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, εφόσονπρόκειται για φανερή ψηφοφορία. Κατά την ψηφοφορία, φανερή ή μυστική, κανείς δε δικαιούται να αρνηθείψήφο. Σε προσωπικά ζητήματα η ψηφοφορία γίνεται μυστική με ψηφοδέλτια. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται στο βιβλίο των πρακτικών καιυπογράφονται από όλα τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη. Μέλος του Δ.Σ. πουαπουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις μπορεί να θεωρηθεί ωςπαραιτηθέν με απόφαση του Δ.Σ. και αντικαθίσταται κατ το άρθρο 14 τουκαταστατικού.

Το οικονομικό έτος του Συλλόγουαρχίζει από την 1η του μηνός Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίουέτους. Μέσα σε ένα τρίμηνο από τη λήξη του οικονομικού έτους υποβάλλεται γιαέγκριση στη Γεν. Συνέλευση των μελών ο Ισολογισμός, ο Απολογισμός του έτουςκαθώς και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ εκπροσωπείτο Σύλλογο σε όλες τις σχέσεις καθώς και ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής ήκάθε άλλης Αρχής και σε κάθε τρίτο. Συγκαλεί το Δ.Σ. καθώς και τις Γεν.Συνελεύσεις σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό. Προΐσταται των συνεδριάσεων τουΔ.Σ. και διευθύνει τις εργασίες του, καθορίζει τα εκάστοτε θέματα προς συζήτησηκαι εκτελεί τις αποφάσεις που παίρνονται από το Συμβούλιο των Γεν. Συνελεύσεων.Ασκεί τον έλεγχο του Ταμείου, υπογράφει με τον Γεν. Γραμματέα κάθε έγγραφο,καθώς και τα εντάλματα πληρωμών και υποβάλει στην οικεία εποπτική Αρχή όσαορίζονται από το Νόμο. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σεόλα ο Αντιπρόεδρος. Όταν και αυτός κωλύεται, ένας από τους συμβούλους, πουυποδεικνύεται από το Δ.Σ.

Ο Γενικός Γραμματέας διεξάγειτην αλληλογραφία του Συλλόγου, συνυπογράφει τα εντάλματα πληρωμών, κρατάει ταπρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., τηρεί το μητρώο των μελών του Συλλόγου, τοΠρωτόκολλο των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων και το Αρχείο, καιφυλάσσει τη σφραγίδα του Συλλόγου. Το Γενικό Γραμματέα, όταναπουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει προσωρινά ένα μέλος του Δ.Σ, πουυποδεικνύεται από το Δ.Σ. για το σκοπό αυτόν.

Ο Ταμίας διενεργεί τιςεισπράξεις των πόρων του Συλλόγου με διπλότυπες αποδείξεις που φέρουν τηνυπογραφή του και την σφραγίδα του Συλλόγου, καθώς και τις πληρωμές με εντάλματαπου εκδίδονται ονομαστικά, με έγκριση του Δ.Σ. και υπογράφονται από τον Πρόεδροκαι το Γενικό Γραμματέα. Ευθύνεται προσωπικά για κάθε δαπάνη που έγινε χωρίςένταλμα, τηρεί τα απαραίτητα λογιστικά βιβλία και δίνει για όλα λόγο στο Δ.Σ. ΟΤαμίας τηρεί τα απαραίτητα βιβλία, όπως το ταμείο κλπ. και διενεργεί όλες τιςτραπεζικές συναλλαγές (σε καταστήματα Τραπεζών, ΑΤΜ, ηλεκτρονικές κλπ) από τον τραπεζικόλογαριασμό του Συλλόγου κατέχοντας και διαφυλάσσοντας τα απαραίτητα στοιχεία(κάρτα αναλήψεων, κωδικοί πρόσβασηςκλπ).

Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ήκωλύεται, αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Δ.Σ, που ορίζεται από τον Ταμία μεπροσωπική του ευθύνη. Χρέη Ταμία ή αναπληρωτή δε μπορεί να εκτελεί ο Πρόεδροςτου Δ.Σ. ή ο Γεν. Γραμματέας του.

Η περιουσία του Συλλόγου σεμετρητά κατατίθεται από τον Ταμία σε λογαριασμό που τηρείται στο όνομα του Συλλόγου, σε Τράπεζα ή εν γένει ΠιστωτικόΊδρυμα, επιλογής του Διοικητικού Συμβουλίου, αν υπερβαίνει το οριζόμενο από το ΔΣποσό που κρατά ο Ταμίας εις χείρας του για τα τρέχοντα έξοδα. Ηδιενέργεια κάθε φύσης τραπεζικών συναλλαγών γίνεται από τον Ταμίαμετά από εντολή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Σύλλογος τηρεί:

  1. Βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων.
  2. Βιβλίο εκθέσεων ελεγκτικής επιτροπής
  3. Βιβλίο συνεδριάσεων Δ.Σ.
  4. Μητρώο μελών.
  5. Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
  6. Ταμείο.
  7. Αναλυτικό καθολικό.
  8. Βιβλίο απογραφής περιουσιακών στοιχείων.

Η τακτική Γενική Συνέλευση τωνμελών του Συλλόγου εκλέγει με μυστική ψηφοφορία, με δελτία ψηφοφορίας, από τατακτικά μέλη του Συλλόγου τριμελή ελεγκτική επιτροπή και ισάριθμα με αυτήναναπληρωματικά μέλη για περίοδο διετή. Η Ελεγκτική Επιτροπή δικαιούται ναπαρακολουθεί και σε κάθε στιγμή να ελέγχει την διαχειριστική, ταμιακή καιοικονομική κατάσταση του Συλλόγου, μέσα δε σε 3 μήνες από την λήξη τουοικονομικού έτους είναι υποχρεωμένη να προβαίνει στον έλεγχο της ετήσιαςοικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. και της περιουσιακής κατάστασης του Συλλόγουκαι να υποβάλει στην ετήσια Τακτική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου λεπτομερήέκθεση με το πόρισμα του ελέγχου των βιβλίων και λογαριασμών του Συλλόγου καιγια την περιουσιακή του κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Η Γενική Συνέλευση των μελώνείναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και συγκροτείται από το σύνολο των μελών του, τα οποία έχουν εκπληρώσει όλες τις οριζόμενες από το Καταστατικό οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Ελεγκτικής Επιτροπής, αποφαίνεται για τον απολογισμό κάθε έτους και της λογοδοσίας του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα. Καθορίζει το καταβλητέο δικαίωμα εγγραφής, καθώς και το ποσό της ετήσιας συνδρομής των μελών. Αποφασίζει για τον τρόπο διάθεσης δωρεών που προσφέρθηκαν για ορισμένο σκοπό, ο οποίος δεν εκτελέστηκε, για αυξομείωση δωριζομένων ποσών,για την ανακήρυξη δωρητών, ευεργετών και μεγάλων ευεργετών του Συλλόγου και για κάθε θέμα που εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Συλλόγου και το οποίο δεν αντίκειταιστο Νόμο. Αποφασίζει για τροποποίηση του Καταστατικού, εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Συλλόγου και για την διάλυσή του.

Τα μέλη του Συλλόγου συγκαλούνται σε Γενική Συνέλευση από το Δ.Σ. δια του Προέδρου του, τακτικά μια φορά τον χρόνο, τον μήνα Ιανουάριο ή Φεβρουάριο για υποβολή και έγκριση του Απολογισμού και λογοδοσίας του Δ.Σ για τα πεπραγμένα, έγκριση της έκθεσης τηςΕλεγκτικής Επιτροπής, υποβολή και έγκριση του ισολογισμού του λήξαντος οικονομικού έτους και για την διενέργεια αρχαιρεσιών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής. Έκτακτα όταν υπάρχει ανάγκη κατά την κρίση του Δ.Σ και με απόφαση του ή όταν ζητηθεί αυτό από το 1/5 των τακτικών μελών, τα οποία έχουν εκπληρώσει τις χρηματικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο. Η αίτηση για σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στο Δ.Σ εγγράφως και περιλαμβάνει τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν, τα οποία δεν μπορούν να αντιτίθεται προς το άρθρο 25 του παρόντος. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γεν. Συνέλευση μέσα σε 30 ημέρες το αργότερο απότην υποβολή της σχετικής αίτησης. Εάν κατά την ημέρα της συνέλευσης που συγκαλείται με το παραπάνω τρόπο δεν επιτυγχάνεται η νόμιμη απαρτία, τότε τα θέματά της παραπέμπονται στη πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει μεφανερή ή μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της. Ο Πρόεδροςδιευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, εποπτεύει τη διαλογή των ψηφοδελτίων κατά την διενέργεια των αρχαιρεσιών, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες,προς τους οποίους ανακοινώνει την εκλογή τους. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικάτης Γενικής Συνέλευσης, τα οποία και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο.

Τα μέλη του Συλλόγου,δικαιούνται να μετάσχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις προς το Σύλλογο χρηματικές τους υποχρεώσεις ως τη συγκρότηση της ΓενικήςΣυνέλευσης. Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η σύγκλιση της ΓενικήςΣυνέλευσης γίνεται από τον Πρόεδρο με ιδιαίτερες ατομικές προσκλήσεις ή με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του συλλόγου.Στην πρόσκληση, αναφέρονται απαραιτήτως η ημερομηνία, ημέρα και ώρα, ο τόποςτης συνεδρίασης καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν σ’ αυτήν. Η πρόσκληση αποστέλλεται προς όλα τα μέλη ή/και αναρτάται στην ιστοσελίδα τουλάχιστον ένα μήνα πριν απότην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Στη Γενική Συνέλευση συζητούνται μόνο τα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη με την σειρά που έχουν εγγραφεί σ’ αυτήν.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σεαπαρτία αν σ αυτήν είναι παρόντα τουλάχιστον το 1/3 των μελών που έχουνδικαίωμα ψήφου. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, αυτήγίνεται μέσα σε 15 ημέρες στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματακαι θεωρείται σε απαρτία με όσα και αν είναι τα παρευρισκόμενα μέλη πουδικαιούνται ψήφο. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφίατων παρόντων στη συνεδρίαση μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η ψηφοφορία γίνεταιμε ανάταση των χεριών ή με ονομαστική κλήση. Μυστική, με δελτία, ψηφοφορίαγίνεται για την εκλογή του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής καθώς και γιαπροσωπικά θέματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η τροποποίηση του Καταστατικούκαθώς και η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται με Γενική Συνέλευση πουσυγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό με την παρουσία τουλάχιστον των μισώνμελών από αυτά που έχουν δικαίωμα ψήφου και με πλειοψηφία των ¾ (τριώντετάρτων) των παρόντων. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, τότε η ΓενικήΣυνέλευση συνέρχεται νομίμως με όσα από τα έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη,παρευρίσκονται κατ’ αυτήν και με πλειοψηφία των 2/3 (δύο τρίτων) των παρόντων.Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου η περιουσία του θα διατεθεί με όποιον τρόποαποφασίσει η Γενική Συνέλευση και με την τήρηση των διατάξεων του Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η Σφραγίδα του Συλλόγου έχεισχήμα στρογγυλό και φέρει κυκλικά τις λέξεις ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΟΚΥΛΙΩΤΩΝ “Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ”. Στο κέντρο,φέρει ανάγλυφη την εικόνα του στρατηγού Μακρυγιάννη.

Αυτοί οι οποίοι προσφέρουν στοΣύλλογο οικονομικά για τους σκοπούς του Συλλόγου, ανακηρύσσονται :

Α.

  1.000 € ως  10.000 €

ΔΩΡΗΤΕΣ του Συλλόγου

Β.

10.001 € ως  20.000 €

ΜΕΓΑΛΟΙ ΔΩΡΗΤΕΣ του Συλλόγου

Γ.

20.001 € ως  30.000 €

ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ του Συλλόγου

Δ.

πάνω από 30.001€

ή ακίνητο της ίδιας αξίας

ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

του Συλλόγου

 

Τα ποσά αυτά μπορούν νααναπροσαρμόζονται με απόφαση της Γενική Συνέλευσης. Η ανακήρυξη δωρητών,μεγάλων δωρητών, ευεργετών και μεγάλων ευεργετών γίνεται με απόφαση του Δ.Σ που ανακοινώνεται στη Γενική Συνέλευση. Τα ονόματα των δωρητών και ευεργετών αναγράφονται σε ειδικούς πίνακεςαναρτωμένους στο γραφείο του Συλλόγου.

Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόνΚαταστατικό, κανονίζεται με βάση τους κείμενους Νόμους και αποφάσεις τουΔιοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

Οι τροποποιήσεις που έγιναν στοπαρόν Καταστατικό του Συλλόγου εγκρίθηκαν ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση πουσυνήλθε στην έδρα του Συλλόγου

Λεωφόρο Καρέα 106 στην Αθήνα,

31 ΜΑΡΤΙΟΥ το έτος 2019.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Η Γεν. Γραμματέας του ΔΣ

 

 

Γραββάνης Ευάγγελος

Βενιζέλου Γεωργία