Ανακοινώσεις,Ημερολόγιο
Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Μακρυκώστα η νέα δημοπρασία για την εκμίσθωση του ξενώνα
24/05/2021
Ημ/νια Εκδήλωσης: 07/06/2021
Την πρόθεσή του να υποστηρίξει και να ενισχύσει μέσω του Ιδρύματος της Οικογένειας Μακρυκώστα τον ενοικιαστή του Δημοτικού ξενώνα, εξέφρασε ο κ. Ντίνος Μακρυκώστας. Για το λόγο αυτό συντάχθηκε και σχετική ανακοίνωση προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι ενδιαφερόμενοι ώστε να μετέχουν στη νέα δημοπρασία που ανακοίνωσε πρόσφατα ο Δήμος Δωρίδας.   Ο Σύλλογός μας ευχαριστεί θερμά τον κ. Ντίνο Μακρυκώστα για το ενδιαφέρον που έχει δείξει στο πρόβλημα της απουσίας ενδιαφερομένων ενοικιαστών και για την ενεργή αυτή παρέμβασή του.  Αισιοδοξούμε, ότι με τις πρόσφατες επισκευαστικές εργασίες του Δήμου, το ελκυστικό τίμημα των 150€/μήνα της διακήρυξης και με την συνδρομή του Ιδρύματος Μακρυκώστα θα υπάρξουν ενδιαφερόμενοι που θα καταθέσουν προσφορές στη νέα αυτή δημοπρασία. Από πλευράς μας θα επιδιώξουμε μέσω του τύπου, η διακήρυξη αυτή να λάβει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προβολή.
Ίσως είναι αυτονόητο αλλά αξίζει να τονιστεί ότι η υποστήριξη της Κοινότητας, του Συλλόγου και των Κροκυλιωτών στον νέο εκμισθωτή του ξενώνα και θα θελήσει να ξεκινήσει την επιχείρησή του  στο χωριό μας, θα είναι δεδομένη.
Ακολουθούν:
1. Η ανακοίνωση του Ιδρύματος Οικογενείας Μακρυκώστα
2. Η περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας που ανακοίνωσε ο Δήμος Δωρίδας και
3. Η διακύρυξη δημοπρασίας (πλήρες κείμενο) για τους ενδιαφερόμενους

***

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ

Το Ίδρυμα Οικογένειας Μακρυκώστα (Macricostas Family Foundation Inc.), ενδιαφερόμενο πάντα για την πρόοδο του Κροκυλείου και θέλοντας να ενθαρρύνει το ενδιαφέρον για την ανάθεση του Δημοτικού ξενώνα, ανακοινώνει την πρόθεσή του να υποστηρίξει ενεργά τον ενοικιαστή που θα πλειοδοτήσει στην δημοπρασία εκμίσθωσης της 7ης Ιουνίου 2021 που θα πραγματοποιηθεί στο Ευπάλειο. Η υποστήριξη αυτή,  μπορεί να περιλαμβάνει την οικονομική συμμετοχή του Ιδρύματος σε εργασίες ανακαίνισης, την προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού και σε όποια άλλα τυχόν άλλα αναγκαία έξοδα προκύψουν για τη νέα επιχείρηση προκειμένου αυτή να ξεκινήσει ομαλά την λειτουργία της. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Κροκυλιωτών ο Μακρυγιάννης, κ. Ευάγγελο Γραββάνη, τηλ. 6977305956.

***

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (Ξενώνας Κροκυλείου, συνολικού εμβαδού 696,73 τ.μ.)
της κοινότητας Κροκυλείου, ΔΕ Βαρδουσίων».


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω:
Έκταση: 696,73 τμ
Πόλη: Οικισμός Κροκυλείου
Δήμος: Δωρίδος
Οδός: Εντός οικισμού Κροκυλείου.
Όρια: Ελάχιστο όριο πρώτης προσφορά (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα ) 150,00€.
Είδος: Ισόγειο Κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος, Ά όροφος Ξενώνας.
Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική διαδικασία, η εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου, (Ξενώνας Κροκυλείου, συνολικού εμβαδού 696,73 τ.μ.) της κοινότητας Κροκυλείου, ΔΕ Βαρδουσίων.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 07-06-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Δωρίδος που βρίσκεται στο Ευπάλιο.
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής (είτε εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας είτε γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) που ανέρχεται στο πόσο 180,00 ευρώ.
Ειδικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό:
Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και βεβαίωση από την οικονομική υπηρεσία ότι δεν οφείλουν στον Δήμο Δωρίδος, καθώς και οι εγγυητές τους που θα υπογράψουν το πρακτικό της δημοπρασίας και το σχετικό συμφωνητικό.
Επιπλέον θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη ότι έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης με αριθμό πρωτοκόλλου 4592/18-5-2021 (ΑΔΑ:ΨΜ94Ω9Ζ-26Μ).

***

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔAΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Λιδωρίκι, 18-05-2021
Αρ. Πρωτ: 4592

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Έχοντας υπόψη:
α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
β) τις διατάξεις του ν. 3852/2010
γ) την αριθ. 6/33/26-4-2021 (ΑΔΑ:9Κ02Ω9Ζ-Κ2Ω) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την μίσθωση δημοτικού ακινήτου.
δ) την αριθ. 20/101/14-5-2021 (ΑΔΑ:ΨΠΕΦΩ9Ζ-469) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.
Διακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία, η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (Ξενώνας Κροκυλείου, συνολικού εμβαδού 696,73 τ.μ.) της κοινότητας Κροκυλείου, ΔΕ Βαρδουσίων», με τους παρακάτω όρους:
Άρθρο 1°
Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δωρίδος, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Ευπαλίου, την 07η Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα & ώρα 10:30 π.μ., ύστερα από σχετική περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, που θα αναφέρεται στους όρους των ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών (άρθρο 1 Π.Δ. 270/81). Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, 10 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Τα έξοδα της δημοσίευσης θα βαρύνουν τον μισθωτή μετά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ή την Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση μη ανάδειξης πλειοδότη.
Άρθρο 2ο
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου, που εξουσιοδοτείται από τώρα για τον σκοπό αυτό, με την παρούσα απόφαση και του τελευταίου πλειοδότη και σε καμία περίπτωση πριν τη λήξη της προηγούμενης σύμβασης, και για χρονικό διάστημα έξι (6) ετών.
Ο μισθωτής υποχρεούται, μετά τη λήξη της μίσθωσης, απροφασίστως και χωρίς άλλη προειδοποίηση ή άλλη όχληση, να εκκενώσει και παραδώσει το μίσθιο ελεύθερο στον εκμισθωτή στην καλή κατάσταση που παρέλαβε αυτό, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον όρο 12 του παρόντος.
Σε περίπτωση μη αποχώρησης κατά την ανωτέρω ημερομηνία θα του επιβληθεί ποινική ρήτρα η οποία θα ανέρχεται για κάθε μέρα καθυστερήσεως της απόδοσης αυτού, σε ποσό που αντιστοιχεί στο ένα δέκατο πέμπτο (1/15) του κατά τη λήξη της σύμβασης καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθώματος.
Άρθρο 3ο
Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς, ορίζεται το ποσό των 150,00 €/μήνα. Στη συνέχεια και καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης (συμβατικής ή νόμιμης), το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή το μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως υπολογίζεται από την ΕΣΥΕ. Το μίσθωμα θα προκαταβάλλεται από τον μισθωτή, εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου ημερολογιακού μηνός, στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.
Άρθρο 4ο
Το υπό εκμίσθωση ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά α. Το ισόγειο του Δημοτικού Ακινήτου ως κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος, β. Ο Ά άνω του ισογείου όροφος ως Ξενώνας σύμφωνα με την εκδοθησόμενη από τον μισθωτή άδεια λειτουργίας τόσο του καταστήματος όσο και του Ξενώνα σύμφωνα με τις κείμενες από την νομοθεσία διατάξεις.
Άρθρο 5ο
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων, ίση με ποσοστό 10% επί του ετησίου ορίου της αρχικής προσφοράς ήτοι ποσού 180,00€. Η εγγυητική συμμετοχής θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης με άλλη, καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό 10% επί του ετησίου μισθώματος.
Άρθρο 6ο
Ο τελευταίος πλειοδότης θα πρέπει να παρουσιάσει στην επιτροπή δημοπρασίας αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει μαζί του τα πρακτικά της δημοπρασίας ώστε να καταστεί αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος με τον τελευταίο πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
Άρθρο 7ο
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά το νόμο αρμόδια όργανα.
Άρθρο 8ο
Ο τελευταίος πλειοδότης, είναι υποχρεωμένος μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση σ' αυτόν του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει στο Δήμο Δωρίδος με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, γιατί διαφορετικά η εγγύηση που θα έχει κατατεθεί από τον ίδιο θα καταπέσει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση και θα ενεργηθεί αναπλειστηριασμός σε βάρος του και σε βάρος του εγγυητή, οι οποίοι ενέχονται για την τυχόν επίτευξη κατώτερου μισθώματος από το ποσό της προσφοράς τους.
Άρθρο 9ο
Ο Δήμος Δωρίδος δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα που αφορούν το μίσθιο σε σχέση με αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, όπως π.χ. για τη χορήγηση των διοικητικών και λοιπών αδειών που τυχόν απαιτούνται για τη λειτουργία της επιχείρησης του μισθωτή, ο οποίος υποχρεούται να φροντίσει, με δαπάνες του, για την έγκαιρη εξασφάλιση αυτών. Ο Δήμος όμως υποχρεούται να συνδράμει το μισθωτή σε ότι είναι τυχόν απαραίτητο για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών.
Άρθρο 10ο
Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για την διατήρηση της καθαριότητας γύρω από το κατάστημα, όπως και για τη διαφύλαξη της περιουσίας του Δήμου.
Άρθρο 11ο
Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, αφού τεκμαίρεται ότι ο μισθωτής έχει λάβει γνώση της πραγματικής κατάστασης του μισθίου με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία. Για το σκοπό αυτό συντάσσεται Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής του δημοτικού ακινήτου και των τυχόν υλικών και παγίων εντός αυτού.
Άρθρο 12ο
Το μίσθιο θα παραδοθεί μετά το τέλος της μίσθωσης σε άριστη κατάσταση. Οποιαδήποτε βελτίωση, μεταρρύθμιση ή επισκευή τυχόν γίνει στο μίσθιο από τον μισθωτή, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και δεν θα θίγει τη στατική επάρκεια και τον φέροντα οργανισμό του κτηρίου και απαραίτητα μετά την έκδοση της τυχόν απαιτούμενης άδειας των αρμοδίων αρχών κατά τα παραπάνω. Θα παραμείνει δε σε όφελος του μισθίου μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της μίσθωσης χωρίς δικαίωμα του μισθωτή προς αφαίρεση ή απαίτησή του προς αποζημίωση, ή αξίωσή του κατά τις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις, από τα οποία δικαιώματά του και αξιώσεις του. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, κατά τη λήξη ή τη λύση της μίσθωσης και την αποχώρησή του από το μίσθιο, ο μισθωτής δικαιούται να παραλάβει τα εγκατασταθέντα και ανήκοντα σ’ αυτόν έπιπλα, συσκευές, αντικείμενα κλπ, που μπορούν να αποκομισθούν χωρίς την παραμικρή βλάβη του μισθίου, υποχρεούμενος ταυτόχρονα να αποκαταστήσει με δαπάνες της τις ζημίες που τυχόν θα προκληθούν στο μίσθιο από την αφαίρεση των ως άνω αντικειμένων.
Στην περίπτωση που ο εκμισθωτής επιθυμεί την πραγματοποίηση εργασιών στο κτίριο αυτές θα πραγματοποιούνται κατόπιν σύνταξης τεχνικής εκθέσεως από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, αφού υποβληθεί σχετική πρόταση/αίτημα από τον εκμισθωτή. Για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, ο εκμισθωτής (Δήμος) δεν έχει καμία υποχρέωση συντήρησης ή επισκευής ζημιών και βλαβών του μισθίου, για την αποκατάσταση των οποίων αποκλειστική υποχρέωση έχει ο μισθωτής.
Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατός ο συμψηφισμός του κόστους των εργασιών για βελτίωση, μεταρρύθμιση ή επισκευή με μισθώματα, εφόσον οι εργασίες αφορούν σε παρεμβάσεις που θα παραμείνουν προς όφελος του μισθίου και θα αυξάνουν την μισθωτική του αξία. Ο συμψηφισμός θα πραγματοποιείται μέσω σχετικής τροποποίησης της παρούσας σύμβασης, η οποία θα λαμβάνει υπόψη το ύψος των δαπανών και το είδος των εργασιών και θα προβαίνει σε ανάλογο συμψηφισμό με το μίσθωμα.
Άρθρο 13ο
Απαγορεύεται ρητά η συνολική ή μερική υπεκμίσθωση, η συστέγαση, η με οποιονδήποτε τρόπο με ή χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση της χρήσης του μισθίου σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη σαφή έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή, που θα φέρει βεβαία χρονολογία.
Άρθρο 14ο
Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί κατά γράμμα όλες τις ισχύουσες Αστυνομικές και υγειονομικές διατάξεις που αφορούν την υγιεινή και τις περί κοινής ησυχίας διατάξεις. Η μη τήρηση των παραπάνω, θα συνεπάγεται ακύρωση της σύμβασης.
Άρθρο 15ο
Κατά την ημέρα της δημοπρασίας, οι συμμετέχοντες πλειοδοτούν σε ΕΥΡΩ (€). Οι προσφορές αυτές γράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως από τους πλειοδότες δίπλα στα ονοματεπώνυμά τους οι οποίοι και υπογράφουν τα πρακτικά. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον καθένα που πλειοδοτεί και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Όταν κάποιος από τους συμμετέχοντες αναδειχθεί πλειοδότης σε ένα δημοτικό ακίνητο, δεν έχει δικαίωμα να συμμετάσχει σε δημοπράτηση άλλου δημοτικού ακινήτου.
Άρθρο 16ο
Ο μισθωτής βαρύνεται με τις δαπάνες κατανάλωσης ρεύματος, τηλεφωνίας, νερού, στην καταβολή των δημοσίων και δημοτικών φόρων και τελών (καθαριότητας, φωτισμού κλπ) σε σχέση με το μίσθιο καθώς και στην πληρωμή δαπανών θέρμανσης και εκκένωσης βόθρου.
Εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της μισθώσεως επιβληθεί φόρος προστιθέμενης αξίας επί των μισθωμάτων και ο φόρος αυτός θα βαρύνει το μισθωτή.
Άρθρο 17ο
Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση από την οικονομική υπηρεσία ότι δεν οφείλουν στο Δήμο Δωρίδος, καθώς και οι εγγυητές τους που θα υπογράψουν το πρακτικό της δημοπρασίας και το σχετικό συμφωνητικό. Επιπλέον θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται όλους τους όρους της διακήρυξης.
Άρθρο 18ο
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να δηλώσει αυτό προς την επιτροπή δημοπρασίας, πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, προσκομίζοντας τα νόμιμα παραστατικά, (σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα), γιατί αλλιώς θεωρείται ότι παίρνει μέρος στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό.
Άρθρο 19ο
Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, τα πρακτικά που συντάσσονται ατελώς, υπογράφονται από την επιτροπή δημοπρασίας, από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. Επί των πρακτικών δημοπρασίας αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή.
Άρθρο 20ο
Η δημοπρασία θα επαναληφθεί σε περίπτωση κατά την οποία δεν παρουσιασθεί κανένας κατά την ημέρα της δημοπρασίας. Η επαναληπτική δημοπρασία θα γνωστοποιηθεί με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, που θα αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και θα δημοσιευθεί (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας της επαναληπτικής δημοπρασίας (άρθρο 6 Π.Δ. 270/81).
Άρθρο 21ο
Σε περίπτωση εγκατάλειψης του μισθίου από τον μισθωτή, αυτός υποχρεούται να ειδοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο εγγράφως προ τριμήνου. Στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ολόκληρο το μίσθωμα για το έτος κατά το οποίο εγκατέλειψε το μίσθιο, ενώ η προκαταβολή που θα έχει κατατεθεί από τον ίδιο θα καταπέσει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.
Άρθρο 22ο
Η μη συμμόρφωση στους παραπάνω όρους αποτελεί λόγο διακοπής της σύμβασης άνευ αποζημιώσεως.

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Δ.Ε. Ευπαλίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Πληροφορίες : Αργυρόπουλος Θεόδωρος, Μηλιώνη Παρθενία
Τηλέφωνο: 2634350031, 2634350015
FAX: 2634051228
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Καπεντζώνης